Szkoła Podstawowa w Czersku

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W RAMACH PROJEKTU: „ROBOTYKA W CZERSKU” nr POKL.09.05.00-14-213/11

§ 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Bezpłatne zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach projektu pt. „Robotyka w Czersku”, który został nazwany „Fabryka Szans – Robotyka w Czersku”.

2. Zajęcia są organizowane przez firmę V-Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-793), przy ul. Raabego 7/8, – zwaną dalej Organizatorem.

3. Partnerem projektu jest gmina Góra Kalwaria, zwana dalej Partnerem.

4. Bezpłatne zajęcia edukacyjne przeprowadzane w ramach projektu zostaną zrealizowane w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku, dalej „Szkoła”.

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

6. Projekt trwać będzie od 2 stycznia 2013 r. do 29 czerwca 2013 r.

7. Zajęcia będą odbywać się niezależnie od programowych zajęć w Szkole. W zajęciach przeprowadzanych w danej placówce mogą uczestniczyć tylko Uczniowie danej placówki.

8. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach, muszą spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki formalne:

·         muszą być mieszkańcami  woj. mazowieckiego,

·         muszą być pomiędzy 11 a 13 rokiem życia,

·         muszą być uczniem Szkoły Podstawowej w :

o   Czersku

uczęszczającym w chwili przystąpienia do projektu do klasy z przedziału IV-VI.

 

§ 2 REKRUTACJA

1.Ponieważ w zajęciach przeprowadzanych w danej placówce mogą Uczestniczyć jedynie uczniowie danej placówki, rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie w Szkole.

2.Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

a/ poprawne wypełnienie zgłoszenia na zajęcia (wersja papierowa dostępna w Szkole oraz dystrybuowana wraz z broszurami lub wersja on-line na stronie www projektu);

b/ złożenie osobiście w wyznaczonym terminie zgłoszenia na zajęcia w sekretariacie Szkoły lub przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www projektu;

c/ weryfikacja wniosków aplikacyjnych przez komisję rekrutacyjną i wyłonienie listy rankingowej na podstawie punktacji (w Szkole zostanie powołana komisja rekrutacyjna);

d/ ogłoszenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej na podstawie listy rankingowej;

e/ podpisanie przez opiekunów prawnych uczestników oświadczeń wyrażających zgodę na uczestnictwo w zajęciach oraz na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kandydaci, przed złożeniem zgłoszenia na zajęcia, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Organizatora, w sekretariacie Szkoły oraz na stronie www projektu.

4. Rekrutacja na zajęcia będzie odbywać się w styczniu 2013 roku. Informacje o rozpoczęciu procesu rekrutacji oraz terminy rekrutacji będą ogłaszane przez Organizatora projektu na stronie internetowej projektu oraz będą upubliczniane w Szkołach.

5. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć w terminie rekrutacji, o którym mowa w pkt. 4, zgłoszenie na zajęcia – decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły lub do Organizatora.

6. O zakwalifikowaniu się kandydata na zajęcia będzie decydować miejsce na liście rankingowej utworzonej przez komisję rekrutacyjną.

7. Powyższa komisja utworzy ranking kandydatów w oparciu o następujące kryteria:

a/ zgodność z kryteriami obligatoryjnymi: pobieranie nauki w Szkole;

b/ wartość kryterium pozycjonującego: słabe wyniki w nauce / trudności lokalizacyjne i komunikacyjne / trudności materialne / inne ważne przesłanki wskazane przez kadrę nauczycielską.

Każda komisja na podstawie listy rankingowej zakwalifikuje osoby do udziału w projekcie oraz utworzy listę rezerwową.

8. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach edukacyjnych przez Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.

9. Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.

10. Kandydat zakwalifikowany lub jego opiekun prawny jest zobowiązany podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zgodę na przetwarzanie danych, oświadczenie o zgodności z grupą docelową oraz podać niezbędne informacje konieczne do realizacji projektu (formularz uczestnictwa), najpóźniej do dnia, w którym rozpoczynają się zajęcia.

11. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana na zajęcia, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie oświadczeń lub nie stawi się na pierwsze zajęcia bez zasadnego usprawiedliwienia, zostanie skreślona z listy uczestników.  Na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), która złoży kompletne dokumenty rekrutacyjne i zaakceptuje zaproponowane dla danej grupy terminy i godziny zajęć.

 

§3 ORGANIZACJA KURSÓW

1. Liczba uczestników zajęć wynosi w sumie 30 osób (15 kobiet + 15 mężczyzn).

 

2. Zajęcia odbywać się będą w terminie:

·         02-06.2013r.

 

3. Kursanci będą mogli uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy.

4. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-cio osobowych.

5. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze po południu lub w weekendy – w zależności od preferencji i możliwości czasowych uczestników. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po zakończeniu procesu rekrutacji.

6. Organizator czuwa nad bezpieczeństwem uczestników zajęć tylko i wyłącznie w czasie ich trwania na terenie Szkoły.

7. Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne dla Uczestników.

9. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór dodatkowych materiałów dydaktycznych. Materiały, które Uczestnik otrzyma, stają się jego własnością z chwilą ukończenia zajęć i zdobycia certyfikatu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

11. Ukończenie zajęć edukacyjnych jest potwierdzane wydawanym certyfikatem o jego ukończeniu.

12. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

13. W przypadku skreślenia z listy uczestników, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi w terminie 3 dni od daty skreślenia z listy.

14. Uczestnik obowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności w co najmniej 80% łącznej ilości godzin zajęć.

15. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi, Uczestnik obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.

16. Uczestnik obowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy.

17. Uczestnik obowiązany jest do wypełnienia ankiety „miękkich rezultatów” oraz innych ankiet w trakcie trwania projektu.

18. Organizator oraz Partner zapewniają zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu.

19. Zajęcia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2013 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

21. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją zajęć udziela firma V-Systems Sp. z o.o., z siedzibą 02-793 Warszawa ul. Raabego 7/8, pod numerami telefonów 22 379 02 17 lub 794 040 700.

 

 

 

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone